Adiktologie

Základní informace

Adiktologii je interdisciplinární vědní obor, zabývající se studiem, prevencí a léčbou závislostí a závislostních poruch. V našem zdravotnickém zařízení poskytujeme dvě adiktologické služby: Adiktologickou ambulantní péči (Adiktologická ambulance Remedis) a Substituční léčba (Program KOLO-S©).
Původní označení „droga“ vychází z farmakognostického termínu pro léčivo, který označuje sušené nebo jinak prezervované části rostlin (a nebo části rostlin, živočichů, nebo produktů jejich metabolizmu), které se využívají k léčebným nebo podobným účelům. V přeneseném slova smyslu této definice, se „drogou“ začaly nazývat i psychoaktivní látky s návykovým potenciálem (původně byly rostlinného původu – marihuana, opium atd.). V současnosti tedy lze chápat pojem „droga“ oběma těmito způsoby – léčivo k léčbě a psychoaktivní návyková látka. O tom, že některé psychoaktivní návykové látky jsou zároveň i léčivy a jsou použitelné k léčbě různých onemocnění, se patrně není třeba více zmiňovat – vzpomeňme např. morfin a opiáty (opioidy) obecně, benzodiazepiny, alkohol a v dnešní době hodně diskutované konopí.
Již ve starověkém Sumeru užívali alkohol v podobě kvašeného medu, ve starověkém Řecku a Římě znali postupy výroby vína a piva, nebo např. o konopí a nápoji z něj, tzv. bhangu, je zmínka v Atharvavedě, kterou lze datovat do doby cca 1500 – 1000 př.n.l. Navíc, pokud se podíváme na naše evolučně nejbližší předky z řádu primátů, pak např. paviáni účelně nechávají kvasit plody stromu liči a pojídají je k dosažení stavu intoxikace a pokud je vědci pozorují, zjišťují v podstatě, že se po té chovají velice podobně jako lidé. Sloni pro změnu pojídají přezrálé plody stromu marula atd. – i u zvířat (nejen u lidí) se účelná a vědomá intoxikace vyskytuje také… V podstatě tedy lze asi říci, že lidstvo návykové látky (drogy) zná od nepaměti a také lze říci, že je od nepaměti užívá.
Důvodů k tomu, proč lidé užívají návykové látky je tolik, kolik je uživatelů. Tyto důvody samozřejmě lze dělit, řekněme, na biologické, psychologické, sociální a spirituální (existenciální). Je mnoho teorií, které popisují příčiny vzniku závislosti, nebo důvody jejího vzniku, ale vždy je to záležitost velice individuální. Někteří užívají návykové látky jako prostředek pro sociální sblížení (např. alkohol, marihuana), někteří jako společenskou ukázku svrchovanosti a ukázku toho, že „na to mám“ (kokain), některé návykové látky se užívají na podporu fyzického výkonu (stimulancia), některé se užívají jako samoléčba psychických obtíží (např. alkohol, pervitin, opiáty) a někteří je užívají jako prostředek k vyřešení svých existenciálních konfliktů nebo jako prostředek ke sblížení se s „vyšší mocí“ (ať už si pod tímto pojmem představíte cokoli) a aspoň chvilkovému pocitu porozumění všemu, tedy k jakýmsi transcendentálním prožitkům. Je obecným omylem tvrdit, že návykové látky jen škodí – z výše popsaného jasně vyplývá, že pokud by jen škodily, uživatelé by je přece neužívali.
Nelze však popřít, že s výhodami, které návykové látky ukazují velmi okázale světu, jsou spojené také obrovské, někdy více či méně skryté, nevýhody. Je samozřejmě na každém, aby si promyslel a ohodnotil rizika a benefity užívání návykových látek a je samozřejmě na každém, jak subjektivně vnímá tento poměr – u někoho převáží rizika, u někoho převáží benefity. V podstatě největší a všezahrnující riziko užívání drog, resp. návykových látek, je vznik syndromu závislosti a dalších poruch spojených se závislostním potenciálem návykových látek. Podobně jako jsou čtyři oblasti důvodů, jsou i čtyři oblasti, které jsou syndromem závislosti postižené – biologická, psychologická, sociální a existenciální složka. Tedy jedinec, u kterého byl diagnostikován syndrom závislosti, vykazuje poškození v biologické rovině – různá orgánová (systémová) poškození, různé místní defekty, infekce hepatitidami, vykazuje abstinenční syndrom, má narušenou neurobiochemi atd. –, v psychické rovině – pociťuje silnou touhu (craving) k užití látky, může mít různé psychické komorbidity atd. –, v sociální rovině – ztrácí zájmy, zaměstnání, rodinu, přátelé, bydlení atd. – až po existenciální (spirituální) rovinu – ztrácí sám sebe, nepoznává se, řeší různé velice tíživé intrapersonální (někdy i interpersonální) konflikty. A právě jedním z charakteristických rysů, dokonce je to i jedno z kritérií pro stanovení diagnózy „syndrom závislosti“, je i fakt, že člověk, i přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků, dále užívá svou návykovou látku, příp. jejich kombinaci.
Péče v našem zařízení je založena na multidisciplinární spolupráci týmu odborníků. Poskytujeme komplexní ambulantní péči v oborech adiktologie, psychiatrie, klinická psychologie, také vnitřní lékařství, gastroenterologie, hepatologie, gynekologie, diabetologie, praktické lékařství, RTG, klinická farmacie, ambulantní chirurgie a ortopedie.
Těší náš Váš zájem o podporu v léčbě závislosti a služby nabízené naším nestátním zdravotnickým zařízením Remedis, s.r.o. Pro objednání, prosím, kontaktujte recepci zdravotnického zařízení.

Adresa

Remedis s. r. o.
Vladimírova 12
140 00 Praha 4

Objednávky a informace
+420 226216200
Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Odborný zástupce

PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.

Otevírací doba
Pondělí
9:00 - 17:00adiktologická ambulance
Úterý
9:00 - 17:00adiktologická ambulance
Středa
9:00 - 16:00adiktologická ambulance
Čtvrtek
9:00 - 16:00adiktologická ambulance
Pátek
0:00 - 0:00ONLINE
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa
Adresa

Remedis s. r. o.
Bratislavská 41
602 00 Brno - Zábrdovice

Objednávky a informace
+420 530506286
Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Odborný zástupce

Bc. et Bc. David Věchet

+420 720071462
Otevírací doba
Možnost objednání i o víkendu.
Pondělí
10:00 - 18:00
Úterý
10:00 - 18:00
Středa
9:00 - 19:00
Čtvrtek
10:00 - 18:00
Pátek
9:00 - 14:00Pouze na objednání
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa