Klinická farmacie

Základní informace

Specializovaná ambulance klinického farmaceuta je v Remedis, s.r.o. organizována jako Pracoviště klinického farmaceuta, které poskytuje péči s cílem účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků. Klinicko-farmaceutická péče je zajišťována formou systematické a konziliární optimalizace farmakoterapie. Jedná se o hodnocení lékové anamnézy pacientů klinickým farmaceutem se zaměřením na lékové interakce léčiv, nežádoucí účinky, optimální dávkování a cestu podání léčiv, zbytná (parazitní) léčiva a chybějící léčiva k indikaci v anamnéze pacienta. Ve spolupráci s ošetřujícími lékaři přispívá klinický farmaceut svou činností k dosažení optimálního terapeutického účinku léčiv a minimalizaci rizik spojených s užíváním a podáváním léčiv pacientovi.

Vzhledem k holistickému zaměření Remedis, s.r.o. je individualizace, optimalizace a racionalizace farmakoterapie podstatnou součástí péče o naše pacienty. V současné době je podstatná část pacientů polymorbidní a je u nich nutné podávání několika léčiv současně. Zvláště pokud se jedná o souběh několika onemocnění, roste počet užívaných léčiv a tím velmi často roste i interakční potenciál podávané farmakoterapie, roste pravděpodobnost vzniku závažných a velmi závažných nežádoucích účinků.

V případě individualizace farmakoterapie, na kterou v Remedis, s.r.o. klademe důraz, směřujeme především k racionalizaci farmakologických intervencí z hlediska vhodnosti a účelnosti výběru farmak, aktivního využívání nežádoucích účinků ve prospěch pacienta, evaluace bezpečnostního profilu farmakoterapeutického režimu, evaluace a řešení interakčního potenciálu farmakoterapie, zvláště u polymorbidních pacientů s polypragmázií.

Pracoviště také zajišťuje přípravu individualizovaných dávek substituční medikace. Rovněž zabezpečuje konzultační servis pro pacienty v oblasti správného užívání léčiv, vhodných potravinových doplňků a volně prodejných léčiv apod.

Poskytování klinickofarmaceutické péče v Remedis, s.r.o. je realizováno v souladu s metodikou České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP a je pravidelně supervidováno.

Adresa

Remedis s. r. o.
Vladimírova 10
140 00 Praha 4

Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Odborný zástupce

Mgr. PharmDr. Zbyněk Oktábec, Ph.D. et Ph.D.

Otevírací doba
Pondělí
9:00 - 16:00
Úterý
9:00 - 16:00
Středa
9:00 - 16:00
Čtvrtek
9:00 - 16:00
Pátek
9:00 - 16:00
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa