Adiktologie Praha

Objednejte se na vyšetření v Praze

Vstupte na kliniku v Brně

Adiktologická ambulance (AA) je specializované zdravotnické pracoviště zaměřené na oblast závislostí, škodlivého užívání a s nimi souvisejících komplikací jak v oblasti psychického zdraví (úzkost, deprese, atd.) tak v oblasti somatických potíží.

Ambulance je určena dospělým a mladistvým uživatelům návykových látek (včetně alkoholu a tabáku), patologickým hráčům, i osobám s dalšími nelátkovými závislostmi (pornografie, sociální sítě, nakupování atd.), případně osobám s duálními diagnózami (závislost + další porucha duševního zdraví). V případě osob mladistvých je vyžadován souhlas a doprovod rodiče nebo zákonného zástupce. Cílem intervencí je také spolupráce s osobami blízkými a se sítí dalších specializovaných služeb (adiktologických, zdravotních i sociálních)

Co nabízí adiktologická ambulance?

AA nabízí poskytování základních informací v oblasti:

  • návykových látek,
  • krví přenosných nemocí,
  • somatických komplikací a psychických komplikací, které s užíváním návykových látek souvisí, tj. konzultační a poradenský servis společně s preventivní péčí.

Poskytujeme:

  • ambulantní adiktologickou péči,individuální práci s klientem zahrnující krizovou intervenci, individuální adiktologickou terapii, ale i rodinnou adiktologickou terapii, skupinovou terapii a poradenství;
  • screeningové testování na přítomnost návykových látek, strukturované programy pro specifické skupiny uživatelů NL, jako jsou například těhotné uživatelky, rodiče s dětmi, pacienti s fixací na jehlu, pacienti s virovou hepatitidou apod.

Součástí ambulantní léčby je i sociální poradenství složené z individuálního plánování, podpory stabilizace a zlepšení sociálních vztahů.
Socioterapie, tréninkové a nácvikové programy, které zahrnují podpůrné aktivity, zejména skupinovou práci. Zaměřeny jsou předně na posílení motivace ke změně a nácvik sociálních a komunikačních dovedností.
Součástí práce je základní diagnostika a krátká intervence, screeningové vyšetření, motivační práce, minimalizace rizik a škod, vyhledání návazné zdravotní nebo sociální služby. Nabízena je i komplexní diagnostika a case management, tj. komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta a následnou individuální případovou práci (vytvoření terapeutického plánu na základě individuálních potřeb a spolupráce s návaznými specializovanými službami).

Ordinující lékaři:

Odborný zástupce: Mgr. Jiřina Frnoch Majerová, Dis.

Mgr. Ilona Mňuková

Mgr. Dita Horáková

Bc. Tereza Pěstová

Mgr. Dana Syslová

Zdravotní sestry:

Olga Ladislavová Dis.

Anna Šafářová

Back office:

Andrea Hanušová

Substituční program KOLO-S

Substituční program KOLO-S

Komplexní léčba syndromu závislosti, která je založena na odborné adiktologické péči s respektem ke specifickým potřebám uživatelů NL a vychází z bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti.

Adiktologická ambulance Remedis:

Vladimírova 14
140 00 Praha 4 - Nusle

Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30
Pátek: 8:00 - 15:00
Druh dotazu *