Substituční program KOLO-S

Objednejte se na vyšetření v Praze

Komplexní léčba syndromu závislosti, která je založena na odborné adiktologické péči s respektem ke specifickým potřebám uživatelů NL a vychází z bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti.

Základním posláním programu je naplňování konceptu ochrany veřejného zdraví a přístupu harm reduction. Služby našeho zdravotnického zařízení se snaží u pacientů ovlivňovat determinanty zdraví, především v oblasti životního stylu a v oblasti poskytování adiktologických služeb a jejich kvality.

Cílovou skupinou jsou uživatelé návykových látek – základní vstupní charakteristiky: dlouhodobé užívání NL (závislost na opioidech, příp. kombinovaná závislost), injekční aplikace, somatické a psychiatrické komplikace.

Cíle programu:
 • abstinence od ilegálních návykových látek a neindikovaných psychofarmak,
 • minimalizace a/nebo ukončení rizikových způsobů aplikace,
 • dosažení náhledu pacienta na svůj aktuální stav i celkovou situaci,
 • omezení nebo ukončení rizikového a kriminálního chování, motivace ke změně
 • stabilizace a/nebo zlepšení sociální situace, psychického stavu, zdravotního stavu
 • diagnostika a léčba somatických komplikací, především krví přenosných chorob,
 • příprava k zahájení léčby vedoucí k abstinenci, zlepšení celkové životní spokojenosti a kvality života našich pacientů.
Spektrum poskytovaných intervencí:
 • Informace a poradenství v oblasti užívání NL, krví přenosných nemocí a somatických komplikací spojených s užíváním NL
 • Ambulantní adiktologická péče
 • Základní diagnostika a krátká intervence
 • Komplexní diagnostika a case managment
 • Somatická zdravotní péče pro uživatele NL
 • Prevence a léčba virových hepatitid
 • Substituční program
 • Sociální práce a poradenství
 • Spolupráce s dalšími zařízeními/organizacemi poskytujícími adiktologické služby, zejména v oblasti somatických komplikací

Adresa a sídlo:

Remedis s.r.o.
Vladimírova 7
140 00 Praha 4

Objednávky a informace:

kolo-s@remedis.cz
+420 226 216 205

Ordinační doba

Podělí: 8:00 - 9:15 11:00 - 12:30
13:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 12:30 13:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Čtvrtek: 8:00 - 12:30 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 10:00